Algemene voorwaarden

Algemeen 

 

Artikel 1

Elke overeenkomst met NOVA Engineering nv komt tot stand onder deze algemene voorwaarden. Deze vullen de bovenstaande voorwaarden van de overeenkomst verder aan, gekend als de Bijzondere Voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden hebben deze bovenstaande bijzondere voorwaarden voorrang. 

Artikel 2

De opdrachtgever verklaart dat NOVA Engineering nv een duidelijk beeld heeft gegeven van de aangeboden diensten, services en mogelijkheden en verklaart te zijn ingelicht omtrent de methodes en doelstellingen. De opdrachtgever bevestigd kennis te hebben genomen van de toepasselijke gedragscodes, meerbepaald de algemene gedragscode van Federgon en de gedragscode betreffende uitzendarbeid wanneer de opdrachtgever opteert voor deze dienstverlening. 

Artikel 3

Tenzij anders overeengekomen, is een offerte van NOVA Engineering nv vrijblijvend. NOVA Engineering nv kan enkel verbonden worden met personen bevoegd om deze overeenkomst aan te gaan. Werknemers of anderen die deze bevoegdheid niet hebben, kunnen deze verbintenis niet aangaan.

Artikel 4

Facturen en betaling.

Alle honoraria, vergoedingen en kosten zijn contact betaalbaar aan NOVA Engineering nv, na facturatie en zonder korting, tenzij anders bedongen. Deze worden gefactureerd op de in de overeenkomst voorziene vervaldagen.

De opdrachtgever dient facturen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. De opdrachtgever wordt onweerlegbaar geacht een factuur van NOVA Engineering nv aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Elke factuur zal onweerlegbaar geacht worden ontvangen te zijn door de opdrachtgever de derde werkdag na factuurdatum. 

Vanaf de 15e dag na factuurdatum is de opdrachtgever  van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest en schadevergoeding aan NOVA Engineering nv verschuldigd. Indien de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties niet van toepassing is of tot lagere intrest of schadeloosstelling aanleiding geeft, bedraagt de verwijlintrest 10% per jaar en wordt de schadevergoeding forfetair bepaald op 12% van het achterstallig bedrag, met een minimum van 250 €. 

De opdrachtgever zal op vraag van NOVA Engineering nv alle nodige informatie verstrekken, nodig om te komen tot een correcte facturatie en afhandeling van de honoraria en vergoedingen en zal ook de nodige documenten voorleggen indien gevraagd, ter staving van de gegevens. 

BTW, tegenwoordige en toekomstige belastingen zijn altijd ten laste van de opdrachtgever. Alle veranderingen ervan, tussen de datum van de offerte van NOVA Engineering nv of de totstandkoming van de overeenkomst en het opstellen van de factuur, vallen ten gunste of ten laste van de opdrachtgever. 

Indien de opdrachtgever zijn wettelijke verplichtingen, of de bijzonder of de algemene voorwaarden niet nakomt (bv: bij wanbetaling), heef NOVA Engineering nv het recht (zonder aangesproken te worden tot betaling van enige schadevergoeding) om de lopende overeenkomst als ontbonden te beschouwen. 

Artikel 5

Alle medewerkers binnen NOVA Engineering nv of daartoe verbonden partijen zullen de informatie van deze overeenkomst vertrouwelijk en als geheim behandelen. NOVA Engineering nv zal de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht nemen. 

Artikel 6

Indien er zich een wijziging van de aangeduide projectverantwoordelijke voordoet, heeft NOVA Engineering nv het recht omwille van interne redenen dit te wijzigen naar een andere contactpersoon. Dit met het oog op een productieve samenwerking om te komen tot steeds een optimale service naar de opdrachtgever toe. 

Artikel 7

Elke opdracht in strijd met de geldende wetgeving en code(s) die van toepassing zijn, kan geweigerd worden. 

Artikel 8

NOVA Engineering nv kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij eventuele winstderving of bij rechtsreekse of onrechtsreekse schade bij de opdrachtgever. De opdrachtgever kan NOVA Engineering nv niet aansprakelijk stellen voor handelen of nalaten van de door hem gepresenteerde kandidaten. 

Artikel 9

In geval van geschil, betwistingen of wanbetaling is uitsluitend de rechtbank van Hasselt bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing. 

Artikel 10

Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op de andere. Elke afwijking hierop moet vooraf besproken worden en schriftelijk overeengekomen zijn.

 

Voorwaarden van toepassing bij werving & selectie

Artikel 11

NOVA Engineering nv staat de opdrachtgever bij in het zoeken van kandidaten voor een functie of opdracht zoals hierboven nader omschreven in de overeenkomst. NOVA Engineering nv verbindt zich hierbij aan een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De werkwijze wordt besproken met de opdrachtgever en is hierboven ook vermeld. 

Artikel 12

Het honorarium is opeisbaar nadat NOVA Engineering nv de verleende opdracht heeft uitgevoerd, zijnde bij ondertekening van een arbeidscontract tussen de opdrachtgever en de door NOVA Engineering nv gescreende kandidaat. Bij aanwerving van meerdere door NOVA Engineering nv gescreende  kandidaten wordt het honorarium berekend op basis van het bruto jaarsalaris van elke aangeworven kandidaat. 

Artikel 13

Indien de diensten van NOVA Engineering nv leiden tot aanwerving van een door NOVA Engineering nv aangebrachte kandidaat, zal NOVA Engineering nv bij beëindiging op initiatief van de opdrachtgever, van de overeenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat binnen de vooropgestelde garantietermijn van 3 maanden startend op aanvangdatum van die overeenkomst, de opdrachtgever éénmalig bijstaan in het zoeken naar een nieuwe kandidaat, mits:

 • het gaat om dezelfde functie inhoud;
 • het profiel van de kandidaat identiek is als aan de oorspronkelijke opdracht;
 • de opdrachtgever beëindigt de overeenkomst wegens ongeschiktheid van de kandidaat in de omschreven vacature en functie;
 • bij beëidiging werden deze omstandigheden vooraf ook kenbaar gemaakt en besproken met NOVA Engineering nv;
 • de opdrachtgever deelt NOVA Engineering nv schriftelijk mee beroep te willen doen op deze garantieclausule binnen 7 dagen na kennisgeving;
 • de opdrachtgever is alle voorgaande verbintenissen tegenover NOVA Engineering nv correct nagekomen (waaronder betalingsverbintenissen).

Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan de opdrachtgever zich niet beroepen op deze garantieclausule.

Voor de prestaties die NOVA Engineering nv verleent tijdens deze garantieperiode is de opdrachtgever geen bijkomende honorarium verschuldigd.

Artikel 14

Indien de opdrachtgever opteert voor een exclusieve samenwerking met NOVA Engineering nv zal de opdrachtgever zich tot aan de vooropgestelde streefdatum ervan onthouden te werken met een derde voor de werving en/of selectie van de in het contract omschreven functie.

Artikel 15

Intellectuele rechten, auteursrechten voortvloeiend uit geleverde prestaties zoals omschreven in de vooropgestelde functiebeschrijving blijven eigendom van de opdrachtgever. 

 

Voorwaarden van toepassing bij uitzendarbeid

Artikel 16

NOVA Engineering nv verbindt zich ertoe de opdrachtgever bij te staan bij het zoeken naar een kandidaat die volgens hem voldoet aan de vacature van de opdrachtgever, teneinde deze als uitzendkracht ter beschikking te stellen.  

Artikel 17

Conform de CAO 38 quater van 14 juli 1999 mag NOVA Engineering nv de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de opdrachtgever alleen toegelaten om in zijn aanvraag functiegerelateerde criteria te formuleren. 

Artikel 18

De opdrachtgever verbindt zich ertoe bij aanvang en tijdens uitvoering van het contract alle nodige informatie te voorzien en te verstrekken:

 • De reden om beroep te doen op uitzendarbeid en het al dan niet aanwezig van syndicale delegaties;
 • De verloningsvoorwaarden van vast personeel inclusief premies en voordelen die van toepassing zijn binnen de organisatie van de opdrachtgever;
 • Mogelijke situaties van stakingen en tijdelijke lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid. In dat geval kan u geen beroep doen op deze diensten;
 • Een mogelijk arbeidsongeval;
 • Een laattijdige aanwezigheid of afwezigheid van de uitzendkracht;
 • De niet hernieuwing van een opdracht;
 • De verwerking van Dimona waarbij alle informatie vooraf moet voorzien zijn voor aanvang van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht conform de heersende wetgeving.

De opdrachtgever is als enige aansprakelijk bij het niet of foutief of niet tijdig doorgeven van de nodige informatie aan NOVA Engineering nv. 

Artikel 19

De opdrachtgever draagt de aansprakelijkheid voor correcte toepassing van de motieven en termijnen voor uitzendarbeid. 

Artikel 20

NOVA Engineering nv is niet aansprakelijk voor een laattijdige aanwezigheid of afwezigheid van de uitzendkracht en kan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij eenzijdige verbreking of vroegtijdige beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met NOVA Engineering nv. (Het eenzijdig verbreken van deze arbeidsovereenkomst zal een automatische gelijktijdige verbreking betekenen van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en NOVA Engineering nv rekening houdend met de heersende wetgeving). 

Artikel 21

Deze voorwaarden zijn conform de wetgeving, namelijk de wet van 24 juli 1987, betreffende de tijdelijke arbeid die uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers regelt ten behoeve van opdrachtgevers. Inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van paritair comité 322, evenals de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken. 

Artikel 22

De burgerlijke aansprakelijkheid zoals voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de opdrachtgever. De opdrachtgever is bijgevolg als enige verantwoordelijk voor alle door de uitzendkracht aangebrachte schade aan derde. NOVA Engineering nv is evenmin aansprakelijk bij:

 • Schade van de uitzendkracht aan de opdrachtgever tijdens en naar aanleiding van de uitvoering van de vooropgestelde taakinhoud bij tewerkstelling bij de opdrachtgever;
 • Beschadiging, diefstal of verlies of verdwijning van materiaal, geld of goederen toevertrouwd aan de uitzendkracht. 

Artikel 23

Overeenkomstig de wet van 24 juli 1987 artikel 10 hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten, alsof ze door de opdrachtgever in vaste dienst genomen worden. Op basis van artikel 5 van deze algemene voorwaarden dient de opdrachtgever deze loongegevens mee te delen aan NOVA Engineering nv. De opdrachtgever kan als enige aansprakelijk gesteld worden voor het niet, laattijdig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en bijhorende kosten hieruit voortvloeiend kunnen aanleiding geven tot bijkomende facturatie naar de opdrachtgever toe.

Artikel 24

De opdrachtgever is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van een ondertekend opdrachtgeverencontract en (het toezicht) op het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de opdrachtgever de niet ondertekening niet ten nadele van NOVA Engineering nv kunnen inroepen en zal NOVA Engineering nv de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties factureren aan de opdrachtgever. 

Artikel 25

De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid –en hygiëne. De uitzendkracht mag slechts de werkzaamheden uitvoeren en verrichten zoals vermeld op de werkpostfiche. Bij het opstellen van de werkpostfiche heeft de inlener het advies ingewonnen van zijn preventieadviseur en arbeidsgeneesheer. Indien geen werkpostfiche verreist is, zoals beschreven in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het KB van 19 februari 1997, dient de opdrachtgever de werkpostfiche in te vullen en deze te overhandigen aan NOVA Engineering nv. De opdrachtgever draagt de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals de reiniging of herstelling ervan.

Artikel 26

In geval van arbeidsongeval van een uitzendkracht, zal de opdrachtgever NOVA ENGINEERING NV onmiddellijk verwittigen en alle nodige informatie verstrekken voor correcte opstellingen van de arbeidsongevallenaangifte. Bij gebreke hieraan zal de opdrachtgever de niet-ondertekening niet ten nadele van NOVA Engineering nv kunnen inroepen. Bij uitstel of verzuim hiervan zal de opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle schade die NOVA Engineering nv hierbij lijdt. 

Artikel 27

Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de opdrachtgever de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. Deze ondertekening zal overwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de opdrachtgever een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door NOVA Engineering nv geenzins in de weg zou staan. De opdrachtgever zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelden of mandatarissen niet betwisten. Bij automatische prestatieverwerking gaat de opdrachtgever steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan NOVA Engineering nv, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending. De voor geautomatiseerde prestatieverwerking toegekende paswoorden zijn strikt persoonlijk en mogen niet doorgegeven worden aan derden. 

Artikel 28

De facturatie gebeurt op basis van:

 • Prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de opdrachtgever, met een minimum van de door opdrachtgever aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendkracht en indien aan de informatieverplichting voldaan werd. Bij gebrek aan de door de opdrachtgever ingevulde en ondertekende prestatiestaten gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met een minimum van de door de opdrachtgever zijn personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enzovoort, waar de uitzendkracht ook recht op heeft, eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de opdrachtgever;
 • De overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief: deze verhoogd in geval van stijging van directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen; dit tarief wordt eveneens door NOVA Engineering nv eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendkracht ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de opdrachtgever;
 • De overige looncomponenten zijn voorzien in artikel 7 in deze algemene voorwaarden;
 • De andere schriftelijke prijsafspraken; verhoogd met de toepasselijke BTW.

Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werken in ploegen, bij nacht, op zon –en feestdagen) enzovoort wordt de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de bij de opdrachtgever terzake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement wordt aan de opdrachtgever gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als toegepast op het basisloon van de uitzendkracht of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief.

Artikel 29

De opdrachtgever kan geen beroep doen op uitzendkrachten via NOVA Engineering nv in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in de onderneming van de opdrachtgever.

Artikel 30

In geval van voortijdige afwerving:

Indien de opdrachtgever voor het einde van een minimumperiode van 130 gespresteerde dagen terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van NOVA Engineering nv, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor eenzelfde of een andere functie binnen de organisatie van de opdrachtgever of geallieerde derde, zal de opdrachtgever aan de uitlener, zijnde NOVA Engineering nv, een bedrag betalen gelijk aan 25% van het bruto-jaarloon van de betrokken uitzendkracht. Dit is forfetair vastgesteld op basis van onderling akkoord tussen de opdrachtgever en NOVA Engineering nv.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe om NOVA Engineering nv vooraf en schriftelijk op de hoogte te brengen van het voornemen om met de uitzendkracht een verdere arbeidsverhouding aan te gaan.

Artikel  31

Bij eenzijdige verbreking van het contract, zonder voortijdige afwerving zal de opdrachtgever een forfetaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die NOVA Engineering nv zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd met een minimum van 125 euro per kalenderdag, onverminderd het recht van NOVA Engineering nv op vergoeding van de schade die deze vergoeding te boven gaat.

 

 
 

NOVA Engineering. The technical touch.